خدمات ما

تعیین محل حفر چاه

تعیین محل حفر چاه

تعیین محل دقیق حفر چاه با دستگاه ژئوفیزیک

اکتشاف آبهای زیر زمینی

اکتشاف آبهای زیر زمینی

شناسایی منابع آبی زیرزمینی با دستگاههای پیشرفته

ویدئومتر چاه آب

ویدئومتر چاه آب

ویدئومتر چاههای آب قدیمی و عیب یابی آن

خدمات نقشه برداری

خدمات نقشه برداری و دورسنجی

خدمات نقشه برداری و دورسنجی با جدیدترین دستگاههای دنیا

الکتروکاروتاژ چاه آب

الکتروکاروتاژ

الکتروکاروتاژ در چاه های در دست حفاری

ژئوفیزیک معادن

ژئوفیزیک معادن

آزمایش های ژئوفیزیک با تجهیزات پیشرفته